Zwieksza produktywność
Gromadzi wodę
Oszczędza nawóz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Lugaterm Spółka z o.o.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych (dalej „Dane") przetwarzanych przez nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest Spółka Lugaterm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie    (04-701), ul. Patriotów 220, zwana dalej Administratorem lub Lugaterm Sp. z   o.o.

Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym Ogólnym Rozporządzeniem   o Ochronie Danych Osobowych (ROD0)1.

Dane oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności  na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Jak przetwarzamy Dane?

Lugaterm Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których Dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane Dane są:

  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą; zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyf ikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane;
  • przetwarzane w sposób zapew niający odpowiednie bezpieczeństwo Danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

3. Kiedy przetwarzamy Dane?

Dane przetwarzamy w wielu sytuacjach. Mogą być to sytuacje, w których udostępnili nam Państwo swoje Dane osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (np. skierowania zapytania I oferty mailowo lub telefonicznie) lub w ramach naszej współpracy podczas podpisywania lub realizowania umowy, ale także wtedy, gdy pozyskaliśmy Państwa Dane z innych źródeł (np. od firmy, z którą Państwo współpracują, a która jest naszym kontrahentem I klientem).

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

4. Przetwarzanie Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem.

a. Jakie Dane przetwarzamy w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?

Jako Administrator przetwarzamy Dane naszych partnerów biznesowych (inwestorów, podwykonawców, kontrahentów), ich pracowników I współpracowników, Dane innych osób przekazane nam w ramach realizacji umów, a także innych osób nawiązujących kontakt z nami za pośrednictw em telefonu lub poczty elektronicznej.

W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem możemy przetwarzać następujące Dane:

Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.

Powyższe Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których Dane dotyczą, a także od innych osób, np. od ich pracodawców I zleceniodawców.

b. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych w związku z relacjami biznesowymi kontaktem?

W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem przetwarzamy Dane w następujących celach: nawiązania współpracy;

zawarcia i wykonywania umowy; rozliczenia umów;

udzielenia odpow iedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji I kontaktu w tym zakresie;

marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług Huty Bankowa Sp. z o.o.; obrony przed potencjalnymi roszczeniam i, a także w celu ew. kierowania roszczeń.

Podstawą przetwarzania Danych przez Hutę Bankowa Sp. z o.o. jest:

niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której  Dane dotyczą;

realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora ;

prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej , kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi  roszczeniami.

Podanie Danych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.

c. Jak długo będą przetwarzane Dane w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?

Dane zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane osób, które skontaktowały się z Lugaterm Sp. z o.o. będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

d.  Kto jest odbiorcą Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?

Dane przetwarzane przez nas w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem mogą być przekazywane spółkom powiązanym z Hutą Bankowa Sp. z o.o., naszym partnerom biznesowym oraz innym naszym kontrahentom wspierającym nas w organizacji pracy, usług IT i marketingu.

5. Czy Państwa Dane trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Państwa Dane nie trafiają poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jeśli w przyszłości miałoby dojść do transferu do miejsca poza terytorium EOG, Huta Bankowa Sp. z o.o. podejmuje odpowiednie  kroki w  celu zapewnienia ochrony  Danych, w  szczególności poprzez:

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 20 16/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W E

stosowanie określonych klauzul umownych zwanych „standardowymi klauzulami umownymi", które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską; lub transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydł a   decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

W takim przypadku, przysługuje Państwu prawo uzyskania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

6. Jakie uprawnienia Państwu przysługują?

Na zasadach określonych obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo: dostępu do Danych, w tym prawo uzyskania ich   kopi;

żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

przenoszenia ich do innego administratora (w zak resie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub Państwa zgoda).

Jeżeli przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zawsze przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Kontakt:

Mogą się Państwo skontaktować z Lugaterm Sp. z o.o. pod adresem mail: info2000@gumizel.com 

i tel. (+48) 512 128 100

..
Wypełniony formularz
A nasz manager skontaktuje się z tobą.
Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia
Dane kontaktowe nie będą wykorzystywane do wysyłania spamu i przekazywania osobom trzecim
Podziękowanie
Twoja wiadomość została wysłana, skontaktujemy się z tobą w najbliższym czasie.
Błąd
Twoja wiadomość nie została wysłana. Spróbuj jeszcze raz